Polityka Prywatności

I. Administrator danych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.klucz.net jest Klucz Telekomunikacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Aleje Jerozolimskie 155/U3, 02-326 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000431265, NIP: 522-299-88-81, REGON: 146278469, kapitał zakładowy 6.700.000 złotych, mail: bok@klucz.net, tel. 727899999, 727822008, wykonujący działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE pod numerem 10196.
 2. Wszelką korespondencję Użytkownik może kierować:

1) pisemnie na adres:

Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 155/U3
02-326 Warszawa, Polska

2) drogą elektroniczną na adres:
bok@klucz.net

II. Cel zbierania danych.

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, w szczególności dokonania rejestracji w celu otrzymywania informacji i powiadomień o świadczonych usługach oraz zawiadomień określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2017 r. Ponadto, Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które kontaktują się z Administratorem danych w celu złożenia reklamacji lub innych wniosków.

III. Prawo dostępu.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich.

 1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2017 r oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Pliki cookies.

 1. W ramach serwisu internetowego www.klucz.net stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • 1) cookie sesyjne utrzymujące identyfikator sesji;
 • 2) cookie sesyjne wykorzystywane do uwierzytelnienia w ramach serwisu;
 • 3) cookie trwałe wykorzystywane, aby zachować ustawienia osobiste Użytkownika;
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 2. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies.
 3. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach serwisu internetowego www.klucz.net, w szczególności wymagających logowania.
 4. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: https://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: https://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Serwis.

 1. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 2. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Chrome, Opera, Firefox).
 3. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności.

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 25.05.2018 r.