Komunikat dotyczący zwrotu środków pieniężnych pochodzących z doładowań

Document

Warszawa 20.11.2020

Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. informuje, że z dniem 21 grudnia 2020 roku wprowadza usługę zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z doładowań.

Abonent może zwrócić się do Operatora o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie abonenckim w terminie do 30 dni po upływie Okresu ważności połączeń przychodzących, Okresu ważności konta lub przeniesieniu numeru MSISDN do innego operatora.

Wniosek o zwrot środków dotyczy Abonentów, którzy są Użytkownikami Klucz Mobile (od momentu wykonania pierwszego połączenia w Sieci) dłużej niż 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia Wniosku.

Wniosek o zwrot środków dotyczy Abonentów korzystających z usług Klucz Mobile zgodnie z Regulaminem świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Telekomunikacyjnego.

Zwrot dotyczy jedynie niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z doładowania konta, pozostałych na tym koncie w chwili upływu Okresu ważności połączeń przychodzących, Okresu ważności konta lub przeniesienia Numeru MSISDN.

Nie dotyczy środków promocyjnych przyznanych ponad kwotę doładowania.

Abonent może złożyć wniosek na jeden z sposobów:

 • pisemnie na adres korespondencyjny Operatora; Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 155/U3 02-326 Warszawa
 • telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta 727 899 999
 • mailowo na adres bok@klucz.net

Wzór formularza Wniosku o zwrot środków pieniężnych pochodzących z doładowań do pobrania tutaj.

Wniosek w postaci własnego pisma musi zawierać:

 • Imię i nazwisko Użytkownika numeru, na którego jest zarejestrowany numer telefonu, którego dotyczy Wniosek
 • Numer telefonu, którego dotyczy wniosek
 • Adres e-mail lub adres korespondencyjny
 • Numer kontaktowy
 • Kwota środków pieniężnych, o które wnioskuje Użytkownik (kwota brutto)
 • Numer rachunku bankowego (konto PL) oraz imię i nazwisko właściciela rachunku, na który mają zostać zwrócone środki
 • Miejscowość i datę
 • Imię i nazwisko oraz czytelny podpis Wnioskodawcy

Operator dokona zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta, w terminie do 45 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Opłata związana z realizacją procesu zwrotu środków wynosi 20 zł (brutto) – Operator pomniejsza o tę opłatę kwotę podlegającą zwrotowi.

W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży Wniosku w terminie 30 dni od chwili upływu Okresu ważności połączeń przychodzących, Okresu ważności konta lub przeniesienia Numeru MSISDN, niewykorzystane środki pieniężne lub jednostki rozliczeniowe na jego koncie zostaną anulowane po tym terminie.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.), w przypadku braku akceptacji ww. zmian, Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni.

Z poważaniem,
Biuro Obsługi Klienta
Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.